خط تولید تک پلاس 350/000/00 تومان

خط تولید دوبل پلاس 480/000/000 تومان

خط تولید SPT40 سوپر پلاس توربو 1/000/000/000 تومان

خط تولید زغال حبه ای 450/000/000 تومان

خط تولید زغال فلافلی 1 تن 700/000/000 تومان

خط تولید زغال فلافلی 2تن 500/000/000 /1تومان

خط تولید زغال فلافلی 3تن 100/000/000 /2تومان

کوره صنعتی 1 تن 170/000/000 تومان

کوره صنعتی 2 تن 225/000/000 تومان

کوره صنعتی 3 تن 230/000/000 تومان

کوره صنعتی 4 تن 270/000/000 تومان

کوره صنعتی 5تن 320/000/000 تومان

کراشر 30 اسب 200/000/000 تومان

کراشر 40 اسب 250/000/000 تومان

کراشر 50 اسب 300/000/000 تومان

آسیاب 7/5 اسب بخار 65/000/000 تومان

آسیاب 15 اسب بخار 90/000/000 تومان