خط تولید تک پلاس 275/000/00 تومان

خط تولید دوبل پلاس 380/000/000 تومان

خط تولید SPT40 سوپر پلاس توربو 750/000/000 تومان

خط تولید زغال حبه ای 265/000/000 تومان

خط تولید زغال توپی 235/000/000 تومان

کوره صنعتی 1 تن 130/000/000 تومان

کوره صنعتی 2 تن 150/000/000 تومان

کوره صنعتی 3 تن 170/000/000 تومان

کوره صنعتی 4 تن 200/000/000 تومان

کراشر 30 اسب 150/000/000 تومان

کراشر 40 اسب 180/000/000 تومان