خط تولید تک پلاس 320/000/00 تومان

خط تولید دوبل پلاس 420/000/000 تومان

خط تولید SPT40 سوپر پلاس توربو 850/000/000 تومان

خط تولید زغال حبه ای 280/000/000 تومان

خط تولید زغال توپی 280/000/000 تومان

کوره صنعتی 1 تن 130/000/000 تومان

کوره صنعتی 2 تن 150/000/000 تومان

کوره صنعتی 3 تن 180/000/000 تومان

کوره صنعتی 4 تن 200/000/000 تومان

کراشر 30 اسب 180/000/000 تومان

کراشر 40 اسب 210/000/000 تومان