کوره صنعتی

انواع کوره صنعتی برای پخت زغال شامل:

کوره 1تن
کوره 2تن
کوره 3تن
کوره 4تن

توضیحات

مواد اولیه: انواع چوب (مرکبات)

توان تولید: بستگی به ظرفیت کوره دارد. میزان یک سوم در 5 روز کاری.(به عنان مثال: در کوره 3 تنی بعد از 5 روز به میزان 1 تن زغال تولید میشود. ماهانه 6 تن)

برق موردنیاز: تک فاز

نیروی موردنیاز: 1نفر

شروع قیمت از: 40 میلیون تومان