کوره صنعتی

انواع کوره صنعتی برای پخت زغال شامل:

کوره 1تن
کوره 2تن
کوره 3 تن
کوره 4تن

توضیحات

مواد اولیه: (انواع چوب)

توان تولید: 500کیلوگرم زغال در هرشیفت کاری (بستگی به ابعاد کوره دارد)

برق موردنیاز: تک فاز

نیروی موردنیاز: 1نفر

شروع قیمت از: 45 میلیون تومان