زغال صنعتی (فشرده) چیست؟

زغال صنعتی (فشرده) چیست؟ زغال صنعتی (فشرده) یا زغال چینی از [...]