به راحتی از ما بپرسید

آیا شما هم سوالی دارید؟

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

سوالات پر تکرار کاربران و مشتریان
مواد اولیه تهیه زغال چیست؟

مواداولیه شامل: خاک اره، پوست گردو، خاک زغال ، که میتوانید مواد اولیه را هم از خودمان تهیه کنید.

مراحل تولید زغال به چه صورت است ؟

ترکیب مواداولیه، وارد سرند می شـود و در دسـتگاه سـرند،مواد اولیه الک شـده ، وارد سیســــــتم خشـــــــک کن می شود و به رطوبت استاندارد تولید میگردد.پس از خشــــک شدن ،مواد اولیه بوسیله مکنده وارد سیکلون شده و سپس در اکســـترودر)فشـــرده ساز( با حرارت و فشــــار به بریکت یا )زغال خام( تبدیل می شود ،بریکت های تولیدشده در واگن چیده می شــوند و داخل کوره های ســـنتی قرارگرفته و بین 18 تا 36 ساعت بصـورت کامل پخته می شوند و زغال ها توسط جک پالت ازکوره بیرون آورده می شود و بوسیله خفه کن به مدت 24 تا48 ساعت خنک شده و آماده بسته بندی به بازار می‌شوند.

انواع خطوط زغال فشرده دارای چند نوع است‌؟

1-خط تولید تک پلاس : تولید 500 کیلوگرم زغال درجه یک در یک شیفت کاری 8 ساعته
2-خط تولید دوبل پلاس: تولید 1000 کیلوگرم زغال درجه یک در یک شیفت کاری 8 ساعته
3-خط تولید SPT40 : تولید 2000 کیلوگرم زغال درجه یک در یک شیفت کاری 8 ساعته

فضای مورد نیاز برای انواع خطوط زغال فشرده چقدر است؟

1- فضـــایی به مســـاحت حداقل 150مترمربع به بالا برای خط تولید تک پلاس )100 متر مسقف و 50 متر محوطه باز برای کوره های سنتی(برق 3فاز 32 آمپر
2- فضــــــایی به مســــــاحت حداقل 250 مترمربع به بالا برای خط تولید دوبل
پلاس)150 متر مســـقف و 100 متر محوطه باز برای کوره های سنتی(برق 3فاز ۶۳ آمپر
3- فضــــــــــایی به مســـــــــــاحت حداقل 350مترمربع به بالا برای خط تولید
200)SPT40 متر مســــــقف و 150متر محوطه باز برای کوره های سنتی(برق
3فاز 100آمپر)

مزایای زغال فشرده چیست ؟
  • ماندگاری بیش از 120 دقیقه
  • سوخت کامل و بدون خاموشی
  • بدون ایجاد بو ،گازو حساسیت
  • استفاده از مواد بازیافتی و دور ریز
  • قیمت مناسب زغال فشرده نسبت به انواع چوب
  • جایگزین مناسب و با صرفه برای انواع زغال چوب
  • حفاظت از محیط زیست و بدون آسیب به منابع طبیعی
  • دما و احتراق بالا)بین 350 تا400 درجه سانتی گراد(
  • قابلیت صادرات به کشورهای دیگر و ارز آوری به داخل کشور
  • استفاده از طرح های حمایتی دولت در راستای جهش تولید و حمایت از تولید ملی

از ما بپرسید

فرم تماس سریع